APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības domes

26.11.2009. sēdē (protokols Nr.15; 27.p.)

 

Madonas novada pašvaldība

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Reģ.Nr. 1670902198  Gaujas iela 13, Madona, Madonas novads, LV -4801

Mob.tālr. 28398456, tālr./ fakss 64821192, e –pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu

 

I Vispārīgie noteikumi

 

1.      Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Madonas novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura, ar tai norobežoto Dibinātāja īpašuma daļu, īsteno sporta izglītības programmas un veic profesionālās izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Madonas novadā.

2.      Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja apstiprināts Skolas nolikums.

3.      Skola lieto zīmogu ar Madonas pilsētas ģērboņa attēlu un pilnu izglītības iestādes nosaukumu. Uz Skolas izdotajiem dokumentiem, kas apliecina izglītības iegūšanu, lieto zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

4.      Skolai ir noteikta parauga veidlapa

5.      Skolai ir sava simbolika – logotips.

6.      Skolas juridiskā adrese: Gaujas iela 13, Madona, Madonas novads, LV – 4801, Latvija

 

II Darbības mērķis un galvenie uzdevumi

 

7.      Skolas darbības mērķi:

7.1.            veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

7.2.            attīstīt veselu, fizisku, garīgu un emocionālu personību, kas motivēta aktīvam dzīves veidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

8.      Skolas galvenie uzdevumi:

8.1. izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības un metodiskā darba programmas;

8.2. organizēt bērnu un jauniešu (turpmāk tekstā - audzēkņu) sporta izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, profesionālās, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;

8.3. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

8.4.organizēt starptautiskos, valsts, novada un Skolas pasākumus;

8.5. izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pedagogu un vecāku neformālās izglītības programmas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 

III Īstenojamās izglītības programmas

 

9.       Skola, saskaņā ar bērnu un jauniešu, un viņu vecāku interesēm un pieprasījumu, īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kuras saskaņo ar dibinātāju un licencē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.   Skola īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

10.1.        basketbola programmu;

10.2.        biatlona programmu;

10.3.        futbola programmu;

10.4.        volejbola programmu;

10.5.        vieglatlētikas programmu;

10.6.        slēpošanas programmu;

10.7.        orientēšanās programmu.

11.  Skola, saskaņojot ar Dibinātāju, var īstenot citas izglītības programmas, veicot to licencēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

IV Darbības organizācija

 

12.  Skola ir patstāvīga lēmumu pieņemšanā, darbības organizēšanā, darba kārtības noteikumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā un darba tiesisko attiecību jautājumos.

13.  Skolas darbības virzieni:

13.1.        profesionālās ievirzes sporta darbs;

13.2.        audzināšanas un ārpusstundu darbs;

13.3.        darbs ar jaunatnes.

14.  Skolas darba organizācijas pamatforma ir audzēkņu iesaistīšana profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās un radošos vietēja un valsts mēroga projektos, atbilstoši viņu interesēm un vajadzībām, pedagogu tālākizglītība, projektu, metodiskā un informatīvā darba īstenošana.

15.  programmas īstenošanas darbības formas:

15.1.        grupa;

15.2.        nometne;

15.3.        sporta nodarbības ar mainīgu kontingentu;

15.4.        individuālā apmācība;

15.5.        semināri, kursi.

16.  Nodarbības notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātām profesionālās ievirzes sporta izglītības treniņprogrammām un nodarbību sarakstu.

17.  Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

18.  Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas izstrādā pedagogi.

19.   Skola organizē darbu visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Skola organizē darbu ar jaunu vai mainīgu audzēkņu sastāvu saskaņā ar darba plānu.

20.  Skola var organizēt nodarbības arī citās Madonas novada iestādēs.

21.  Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību formu un metodes un ir pilnībā atbildīgs par sava darba rezultātiem.

22.  Audzēkņu skaitu grupā nosaka Dibinātājs.

23.  Grupu un metodiskā darba programmas realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu, atbilstoši darbības jomai un apstiprinātajai metodiskā darba un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai, piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, nosaka Skolas direktors.

24.   Skolas mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

25.   Grupu pedagoga darba slodzi nosaka pamatojoties uz pedagoga izstrādātās programmas realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu, nokomplektēto grupu skaitu, pedagoga individuālo darbu ar audzēkņiem, grupu darba specifiku, veicot tarifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26.  Skola sniedz priekšlikumus sporta audzināšanas darbības stratēģijai Madonas novadā un koordinē tās īstenošanu.

27.  Skola koordinē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darbu novada izglītības iestādēs.

28.  Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas  sadarbības nodrošināšanai izveidota Skolas padome, kura darbojas saskaņā ar Skolas  padomes reglamentu.

29.  Skolā darbojas pedagoģiskā padome, kurai ir padomdevēja funkcija. Tajā ietilpst visi pedagoģiskie darbinieki.

30.  Skolas  administrāciju veido Skolas  direktors, direktora vietnieks mācību darbā. Skolas  administrācija:

30.1.        realizē Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas, Madonas novada pašvaldības domes un Skolas pedagoģisko sēžu lēmumu izpildi.

30.2.        izstrādā Skolas attīstības plānu un gada darba plānu;

30.3.        pārstāv Skolas intereses citās valsts organizācijās;

30.4.        saskaņo darba laiku, darba formas un metodes, pilnveido sporta metodisko darbu novadā, pedagogu profesionalitāti, radošās iniciatīvas attīstību.

31.  Skola ir tiesīga sadarboties gan ar līdzīgām iestādēm Latvijā un ārvalstīs, gan ar citām valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, slēdzot attiecīgus līgumus.

 

V Direktors

 

32.  Skolu vada direktors, kuru apstiprina un atbrīvo no amata Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju.

33.  Direktora kompetence un atbildība noteikta Izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, Skolas  Nolikumā un amata aprakstā.

34.  Direktors ir Skolas finanšu līdzekļu rīkotājs un atbild par finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu.

35.  Direktora pienākumi un tiesības:

35.1.        nodrošināt normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu, rīkojumu un Skolas nolikumā noteikto uzdevumu izpildi;

35.2.        nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības un metodiskā darba programmu īstenošanu;

35.3.        dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, slēdzot ar viņiem darba līgumu, noteikt darbinieku pienākumus un kontrolēt viņu darba kvalitāti;

35.4.        iesniegt priekšlikumus Dibinātājam par Skolas štata vienību skaita nepieciešamību un algas apmēra noteikšanu un to grozījumiem,

35.5.        apstiprināt pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un štatu sarakstu iedalītā algu fonda ietvaros, saskaņojot ar Dibinātāju.

35.6.        vadīt Skolas  Pedagoģisko padomi;

35.7.        nodrošināt audzēkņu drošību pasākumos Skolā un tā organizētajos pasākumos;

35.8.        nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas darba vides izveidošanu;

35.9.        nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;

35.10.    organizēt un plānot Skolas  saimniecisko un finansiālo darbību;

35.11.    nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;

35.12.    slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām;

35.13.    bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts un pašvaldības institūcijās, komercsabiedrībās un citās institūcijās.

35.14.    piedalīties pašvaldības domes sēdēs, kurās risina ar iestādes darbību saistītus jautājumus.

36.  Skolas direktoru, viņa prombūtnes laikā, aizvieto Skolas direktora norīkota persona.

 

VI Darbinieku pienākumi un tiesības

 

37.  Skolas darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darbinieku amata aprakstos.

38.  Skolas grupu pedagogs:....

38.1.        izstrādā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu,

38.2.        vada apstiprināto konkrēto profesionālās ievirzes sporta  izglītības pulciņu,

38.3.         komplektē audzēkņu grupas,

38.4.        atbild par pulciņa darba organizēšanu, plānošanu, audzēkņu radošo izaugsmi.

38.5.        kārto pulciņa dokumentāciju,

38.6.         piedalās apspriedēs pie vadības, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas pasākumos;

38.7.        izstrādā un papildina metodiskos materiālus;

38.8.        sniedz organizatoriski metodisku palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem un  Skolas  pasākumu sagatavošanā savas kompetences ietvaros.

39.  Skolas darbiniekiem ir pienākums ievērot darba drošības, ugunsdrošības, sanitāros un iekšējās kārtības noteikumus, atbildēt par ēkas, telpu, inventāra saglabāšanu.

40.  Skolas  pedagogiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus grupu un Skolas  darbības pilnveidei.

 

VII Audzēkņu pienākumi un tiesības

 

41.  Audzēkņu pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Skolas iekšējās kārtības noteikumos un citos normatīvajos aktos.

42.  Skolas audzēkņiem ir pienākums ievērot darba drošības, ugunsdrošības, sanitāros un iekšējās kārtības noteikumus, saudzīgi izturēties pret centra telpu un inventāra saglabāšanu.

43.  Katram audzēknim ir tiesības izvēlēties sev atbilstošu un interesējošu nodarbību veidu un iesaistīties vairākās treniņu grupās.

44.  Audzēkņiem ir tiesības un pienākums pārstāvēt Skolu dažādos sporta pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm.

45.  Audzēkņu uzņemšana Skolā  notiek pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

 

 

VIII Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

 

46.  Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

47.  Skola darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram.

48.  Skolas direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam.

 

IX Skolas  iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu

pieņemšanas kārtība

 

49.  Skolas nolikumu izstrādā direktors, saskaņojot ar Skolas padomi, apstiprina Dibinātājs.

50.  Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus.

51.  Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi.

52.  Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Dibinātāju.

53.  Gada darba plānu apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

54.  Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors.

55.  Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar arodbiedrības pirmorganizāciju.

56.  Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi

57.  Skolas  teritoriālo struktūrvienību reglamentus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

58.  Skola, saskaņā ar Nolikumu, patstāvīgi izstrādā citus profesionālās ievirzes sporta izglītības, audzināšanas un jaunatnes darbu reglamentējošos dokumentus, Skolas darbības organizācijas nodrošināšanai citas instrukcijas, noteikumus, kārtības, Skolas  izveidoto komisiju reglamentus, kurus apstiprina direktors.

 

X Finansēšanas kārtība un saimnieciskā darbība

 

59.  Skolas finanšu līdzekļus veido:

59.1.        valsts budžeta līdzekļi;

59.2.        pašvaldības budžeta līdzekļi;

59.3.        papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola  var saņemt:

59.3.1.   no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

59.3.1.  sniedzot maksas pakalpojumus, saskaņā ar Dibinātāja lēmumu un apstiprināto kārtību;

59.3.1.  no citiem ieņēmumiem (tajā skaitā no projektiem).

60.  Skolas direktors izstrādā Skolas uzturēšanas budžeta projektu un iesniedz to Dibinātājam.

61.  Dibinātājs nodrošina Skolas profesionālās ievirzes sporta, audzināšanas un jaunatnes darba metodisko pasākumu plāna īstenošanas finansējumu.

62.  Skolas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Madonas novada pašvaldības grāmatvedība, kas kontrolē Skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai.

63.  Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Skolai nepieciešamo darbu veikšanu atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.

64.  Skola var iznomāt telpas, sniegt ārpusskolas darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu.

 

XI Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

65.  Skolu reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministriju.

 

 

XII Skolas nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

 

66.  Grozījumus Skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktora, Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma vai Dibinātāja norādījumiem.

67.  Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.

 

 

 

XIII Citi noteikumi

 

68.  Skola noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kārto Skolas lietvedību un arhīvu.

69.  Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto izglītības statistikas pārskatu veidiem, Skola  noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai.

70.  Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Skolā nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana atbilstoši likumam "Par darba aizsardzību".

71.  Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

72.  Skolā savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

 

 

 

 

 

 

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors                                     V.Šmugais