Ar 2023.gada 1.janvāri spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi par "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā" un "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas".

 

❗ Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā:

https://likumi.lv/ta/id/335569-kartiba-kada-tiek-segti-brauksanas-izdevumi-izglitojamajiem-madonas-novada

 

❗ Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas:

https://likumi.lv/ta/id/338120-par-lidzfinansejumu-madonas-novada-pasvaldibas-izglitibas-iestades-kas-isteno-profesionalas-ievirzes-izglitibas-programmas

 

Pēteris Putniņš

izglītības metodiķis